A hirdetésben szereplő kölcsönt a Magyarország Kormánya által biztosított Babaváró támogatással nyújtjuk.


 

A CSOK PLUSZ program egy államilag támogatott, kedvezményes hitelkonstrukció, amit gyermeket nevelő házaspárok vehetnek igénybe, jogszabály által meghatározott feltételek szerint.

Mit foglal magában a CSOK PLUSZ hitelprogram?

A program keretében

 1. forintalapú hitelintézeti kölcsönt (továbbiakban: kölcsön)
 2. otthonteremtési kamattámogatást,
 3. a kölcsöntörlesztés szüneteltetését, és
 4. gyermekvállalási támogatást

lehet igénybe venni.

Milyen céllal lehet a programban részt venni?

A CSOK PLUSZ keretében hitel igényelhető Magyarország területén lévő:

 • lakás vagy egylakásos lakóépület (továbbiakban együtt: lakás):
  • építése,
  • vásárlása,
 • lakás megvásárlásával egybekötött bővítése, vagy
 • meglévő lakás bővítése

céljából.

Ki jogosult részt venni a programban?

A programban történő részvételre az jogosult, aki

 • magyar állampolgár, vagy
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személy, aki a szabad mozgás és a 3 hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja, vagy
 • harmadik országbeli állampolgár, aki bevándorolt, vagy letelepedett jogállással rendelkezik, vagy
 • hontalan jogállásúnak elismert személy.

Ki igényelheti a programban foglalt kedvezményeket?

A kedvezményt nagykorú személyekből álló házaspárok vehetik igénybe, akiknél a feleség – a kölcsön iránti kérelem benyújtásának időpontjában – még nem töltötte be a 41. életévét, és az alábbiak szerint vállalnak gyermeket:

Meglévő gyermekek száma Vállalt gyermekek száma Gyermekvállalás teljesítésére előírt határidő
0 legalább 1, legfeljebb 3 4 év
1 legalább 1, legfeljebb 2 8 év
2 vagy több 1 10 év

 

Az igénylőknek köztartozásmentes adózónak és büntetlen előéletűnek kell lenniük, és legalább 2 éve fennálló TB-jogviszonnyal kell rendelkezniük.

A támogatás egy gyermek után csak egyszer vehető igénybe. A gyermekvállalási határidő 

 • gyermektelen házaspárok esetében 4 év, 
 • 1 gyermekes házaspárok esetében 8 év,
 • 2 vagy több gyermekes házaspárok esetében 10 év.

2025. december 31-ig a 41. életévre vonatkozó rendelkezést nem kell alkalmazni, ha a kölcsönkérelem benyújtásának időpontjában legalább a 12. hetet betöltött várandósság fennáll.

A CSOK PLUSZ keretében nyújtott kölcsön

Kire igényelhető a kölcsön?

A konstrukció olyan személyre igényelhető, aki után CSOK PLUSZ hitelt, vagy egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok alapján elérhető kölcsönt még nem vettek igénybe.

Milyen célokra igényelhető a kölcsön?

A kölcsön az alábbi célokra igényelhető és használható fel:

 • a lakás vételárának megfizetésére,
 • a lakás építése vagy bővítése esetén azokra a bekerülési költségekre, amelyek a hitelkérelem benyújtásakor még fennmaradnak a hitelintézet által elfogadott költségvetésből.
 • A kölcsön olyan új lakás vonatkozásában vehető igénybe:
 • amelyet gazdálkodó szervezet természetes személy részére való értékesítés céljára épít vagy építtet, és
 • amelyet első ízben, természetes személyek részére értékesítenek, és rendelkezik az alábbiak valamelyikével:
 • 2016. január 1-jén vagy azt követően kiállított
  • használatbavételi engedély, vagy
  • használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány, vagy
  • az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány, vagy
 • a kérelem benyújtásának időpontjában
  • építési engedély, vagy
  • az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén 
  • az építésügyi hatósági engedélyezési eljárását támogató elektronikus dokumentációs rendszer, vagy 
  • 2019. október 24. előtt tett bejelentés esetén az elektronikus építési napló üzemeltetője által előállított igazoló dokumentum, hatósági bizonyítvány, vagy 
  • az elektronikus építési napló üzemeltetője által előállított visszaigazolás.

A kölcsön abban az esetben igényelhető lakás vásárlásához, ha a lakás a lakhatási igények kielégítésére alkalmas. Ehhez a lakásnak az alábbiak szerinti hasznos alapterülettel kell rendelkeznie:

Gyermekek száma Lakás (m2) Egylakásos lakóépület (m2)
1 40 70
2 50 80
3 vagy több 60 90

A lakás vételára vagy bekerülési költsége, vásárlással egybekötött bővítés esetén a vételár és a bekerülési költség együttesen nem haladhatja meg:

 • első közös lakásszerzők esetén a 80 000 000 forintot, vagy
 • egyéb esetben a 150 000 000 forintot.

Első közös lakásszerzőknek minősülnek azok a házastársak, akik nem rendelkeznek ugyanabban a lakásban mindketten tulajdonjoggal, és erről nyilatkozatot tesznek.

Melyek a kölcsönigénylés további feltételei?

 • A kölcsönt a házastársak kizárólag együttesen igényelhetik.
 • A kölcsönre bármelyik igénylő csak egy alkalommal jogosult.
 • A kölcsönnel érintett lakásban – főszabály szerint – kizárólag a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont.
 • A lakásban mindkét igénylőnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie.
 • Nem vehető igénybe a kölcsön, ha:
  • az igénylő az általa 5 éven belül elidegenített lakás tulajdonjogát kívánja így visszavásárolni.

Mekkora lehet az igényelhető kölcsönösszeg?

A kölcsön összege nem haladhatja meg az alábbiakat:

Meglévő gyermekek szám Vállalt gyermekek száma Maximális kölcsönösszeg (Ft)
0 1 15.000.000
2 30.000.000
1 1
0 3 50.000.000
1 2
több 1

Hol és mikor igényelhető a kölcsön?

A kölcsön hitelintézeteknél igényelhető, az erre irányuló kérelmet és mellékleteit is nekik benyújtani. A szükséges formanyomtatványokat, egyedi tájékoztatókat is a hitelintézetek fiókjaiban vagy honlapján lehet megtalálni.

Ha az igénylő ugyanazon célra és ingatlanra Falusi CSOK-ot is igényel, akkor a két kérelmet ugyanazon hitelintézetnél egyidejűleg nyújthatja be.

A kölcsön igénylésénél vegye figyelembe az alábbi határidőket!

Támogatási célok Igénylési határidő
Lakás vásárlása
 • az adásvételi szerződés megkötését követő 180 nap
Lakás építésiengedély-köteles bővítése
 • a használatbavételi engedély kiadása, vagy
 • a használatbavétel tudomásulvétele
Lakás egyszerű bejelentéshez kötött bővítése
 • a hatósági bizonyítvány kiállítása
Lakás építése
 • a használatbavételi engedélyről szóló határozat kiadása, vagy
 • a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági dokumentum kiadása, vagy
 • az egyszerű bejelentéshez kötött lakóépület felépítésének megtörténtét igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása, valamint
 • az építési tevékenység befejezése

Milyen költségekkel jár a kölcsön igénylése?

A kölcsön igénylése során felmerülhetnek egyéb járulékos költségek is, amelyek az igénylőt terhelik. Ilyen lehet például:

 • a kölcsön bírálati díja (legfeljebb az igényelt kölcsönösszeg 0,75 százalékának megfelelő, de a 300 000 forintot meg nem haladó díj),
 • az ingatlan értékbecslésének a díja,
 • a helyszíni szemle díja,
 • a tulajdoni lap beszerzésének a költsége.

Hogyan történik a kölcsön folyósítása?

A hitelintézet a kölcsönkérelmet alábbi határidők mentén bírálja el:

 • lakás vásárlása esetén a kölcsönkérelem benyújtása napját követő 30 napon belül,
 • lakás építése vagy bővítése esetén a kölcsönkérelem benyújtása napját követő 60 napon belül.

A folyósítás akkor kezdhető meg, ha a támogatott személyek – a kölcsönön és a kamattámogatással nem érintett hitelintézeti kölcsönön kívül – saját erejüket a lakás vásárlására, építésére, illetve bővítésére már felhasználták.

A folyósítás az alábbiak szerint történhet:

Támogatási célok Folyósítás ütemezése
Használt lakás vásárlása a kölcsönszerződés megkötését követően, egy összegben
Új lakás vásárlása a használatbavételi engedély, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány hitelintézet részére történő bemutatását követően, egy összegben
Lakás építése vagy bővítése a készültségi fokkal arányosan, utólagosan; utolsó részlet a használatbavételi engedély, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló vagy egyszerű bejelentés esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány hitelintézet részére történő bemutatását követően

Kihez lehet fordulni a kölcsönkérelem elutasítása esetén?

Ha a hitelintézet elutasítja az igénylést, arról írásban, indoklással ellátott tájékoztatást köteles küldeni az igénylőnek. Az igénylő az elutasítás kézhezvételétől számított 15 napon belül kérheti a kormányhivataltól annak megállapítását, hogy eleget tesz a kölcsönigényléshez szükséges feltételeknek.

Az otthonteremtési kamattámogatás

A hitel kamatainak megfizetéséhez az állam kamattámogatást nyújt a kölcsön futamidejére, de legfeljebb 25 évre, amely időtartam meghosszabbodik a törlesztés szüneteltetésének időtartamával. 

A támogatott személyek a kamattámogatás időszakában, valamint a futamidő első évében legfeljebb 3 százalékos mértékű kamatot fizetnek.

A kölcsöntörlesztés szüneteltetése

A kölcsönkérelem benyújtását követően a támogatott személyek a kölcsön törlesztésének szüneteltetésére jogosultak                                       

 • a várandósság legalább 12. hetét elsőként betöltő magzatuk vagy elsőként megszületett gyermekük után, ha a várandósság a kölcsönkérelem benyújtásának időpontjában vagy azt követően fennállt, vagy
 • az általuk közösen elsőként örökbefogadott gyermek után, ha az örökbefogadást engedélyező határozat a kölcsönkérelem benyújtását követően válik véglegessé.

A törlesztés legfeljebb 1 éves időtartamig szünetel.

Gyermekvállalási kamattámogatás

A támogatott személyek gyermekenként 10 000 000 forint összegű vissza nem térítendő gyermekvállalási támogatásra jogosultak

 • a kölcsönkérelem benyújtását követően született vagy örökbefogadott gyermekeik közül a másodikként született vagy örökbefogadott, és
 • minden egyes ezt követően született vagy örökbefogadott további gyermekük
 • után.
 • A gyermekvállalási támogatás igényelhető
 • a kölcsönkérelem benyújtásának időpontjában vagy azt követően fennálló várandósság esetén, a várandósság legalább 12. hetét betöltött magzat után, és
 • a támogatott személyek által közösen örökbefogadott gyermek után, ha az örökbefogadást engedélyező határozat a kölcsönkérelem benyújtását követően válik véglegessé.
 • Ugyanazon gyermek után kizárólag egy alkalommal folyósítható gyermekvállalási támogatás.
 • A gyermekvállalási támogatás iránti kérelem alábbi időpontokat követő 180 napig nyújtható be:
 • vér szerinti gyermek esetén:
  •      a várandósság betöltött 12. hetét követően legkésőbb a gyermek születése,
 • örökbefogadott gyermek esetén:
  •      az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válása,
 • a magzat elhalása vagy halva születése esetén:
  •      az erre vonatkozó igazolás kelte.

A gyermekvállalási támogatásra és a három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről szóló 337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet szerinti támogatásra is egyaránt jogosult igénylők ugyanazon gyermek után a választásuk szerint csak az egyik támogatást vehetik igénybe.

A gyermekvállalási támogatás felhasználása

A támogatást a fel nem mondott kölcsönszerződésből eredő tőketartozás és a kamatok csökkentésére kell felhasználni oly módon, hogy azt a kérelem és az igazolások hiánytalan benyújtását követő 3. munkanapon előtörlesztésként kell elszámolni. Előtörlesztés esetén – amennyiben még van fennmaradó tartozás – a kérelem és az igazolások hiánytalan benyújtását követő 10 napon belül a hitelintézet köteles változatlan futamidő mellett a támogatott személyek havi törlesztőrészleteit újraszámolni, és arról a támogatott személyeket értesíteni.

Milyen következményekkel jár, ha az igénylést követően nem teljesülnek az elvárt feltételek?

A nemteljesítés következményei az alábbiak lehetnek:

 • a kamattámogatás összegének vagy az igénybevétel napjától számított, a jegybanki alapkamat 5 százalékponttal megemelt mértékének megfelelő kamattal növelt összegének visszafizetése;
 • a kamattámogatás jövőre nézve történő megszűnése;
 • jogosulatlanul igénybe vett törlesztésszüneteltetés esetén az elmaradt törlesztőrészletek megfizetése, a jegybanki alapkamat 5 százalékponttal megemelt mértékének megfelelő kamattal növelt összegben; 
 • jogosulatlanul igénybe vett gyermekvállalási támogatás esetén a támogatás visszafizetése, a jegybanki alapkamat 5 százalékponttal megemelt mértékének megfelelő kamattal növelt összegben.

Mely esetekben kerülhet sor a következmények alkalmazására?

 • A házaspár nem tesz eleget a vállalt gyermek megszületését igazoló dokumentumokra vonatkozó bemutatási kötelezettségének.
 • Az igénylők valótlan adatot tartalmazó nyilatkozatot tettek, és ez alapján jutottak hozzá a kölcsönhöz.
 • A támogatott személyek jogosulatlanul vették igénybe a kölcsönt.
 • A kölcsön igénybevétele jogosulatlan, vagy a támogatott személyek nem a tőlük elvárható gondossággal jártak el, és ezáltal érdekkörükben felmerült ok miatt az igénybevétel szabálytalan.
 • Az állam javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom fennállása alatt a kölcsön igénybevételével érintett
  • lakást lebontják, vagy elidegenítik,
  • lakás nem azoknak a támogatott személyeknek és azon kiskorú gyermeküknek életvitelszerű lakóhelyéül szolgál, akikre tekintettel a támogatást igénybe vették,
  • lakás használatát harmadik személynek átengedik, azon használati vagy haszonélvezeti jogot alapítanak, vagy
  • lakást a lakáscéltól eltérően hasznosítják.
 • A nem magyar állampolgár támogatott személy tartózkodási jogosultsága megszűnik, és 30 napon belül nem kap tartózkodásra jogosító okmányt, engedélyt vagy jogállást.
 • A házaspár a szerződésben meghatározott határidőig a gyermekvállalását nem, vagy csak részben teljesíti.
 • A házaspár a gyermekvállalást a házasság felbontásának vagy érvénytelenítésének időpontjáig nem, vagy csak részben teljesíti.

További tájékoztatás:

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy jelen tájékoztató nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. További információért forduljon a Polgári Bank Zrt. munkatársaihoz, vagy keresse fel a www.polgaribank.hu honlapot.

A kölcsön jellemzői

A kölcsönösszeg minimuma: 2.000.000 Ft

A kölcsönösszeg maximuma:

 • 518/2023. (XI.30.) Korm. rendelet alapján
  • 15.000.000 Ft: egy gyermeket vállaló gyermektelen igénylők esetén a
  • 30.000.000 Ft: két gyermeket vállaló gyermektelen igénylők vagy egy gyermeket vállaló egygyermekes igénylők esetén
  • 50.000.000 Ft: a három gyermeket vállaló gyermektelen igénylők, két gyermeket vállaló egygyermekes igénylők, vagy egy gyermeket vállaló többgyermekes igénylők esetén az

A kölcsön futamideje: 120-300 hónap

A kölcsön ügyleti kamata és THM értéke (érvényes: 2024.07.01-től):

Hitelcél Kamat mértéke a támogatott időszakban

THM értéke
%

Ügyleti kamat évi mértéke
(5 éves ÁKKx110%+0,89%)

Állami kamattámogatás mértéke
(ÁKKx110%-2,00%)

Ügyfél által fizetendő kamat
Új lakás építés, új és használt lakás vásárlás, használt lakás vásárlásával egybekötött bővítés és meglévő lakás bővítése 8,26% 5,37% 2,89% 3,61-3,85

Referencia kamat az állami támogatással érintett időszakban (1-25 évig):

A hitel kamatozása a teljes futamidő alatt az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) által közzétett állampapírhozam vagy referenciahozamhoz kötött.

Ügyleti kamat éves mértéke az ÁKK Zrt. által közzétett állampapírhozam vagy referenciahozam 110%-ának + 0,89%-kal növelt mértéke, melyhez a Magyar Állam nevében a Kincstár a kölcsön futamidejére, de legfeljebb 25 évre kamattámogatást nyújt, amely meghosszabbodik az első gyermek születését vagy örökbefogadását követően igénybe vett törlesztésszüneteltetés időtartamával.

A kamattámogatás mértéke ügyleti kamat 2 százalékponttal csökkentett mértéke. A kölcsön ügyleti kamata a kamattámogatás időszaka alatt

a) első alkalommal a kölcsön folyósítása napját követő 1 év elteltével, a kölcsönszerződés szerinti fordulónapon,

b) második alkalommal az a) pont szerinti időpontot követő 1 év elteltével, a kölcsönszerződés szerinti fordulónapon,

c) harmadik alkalommal a b) pont szerinti időpontot követő 5 év elteltével, a kölcsönszerződés szerinti fordulónapon, majd

d) a c) pontban foglaltakat követően ötévente

változtatható meg.

Folyósítási jutalék

0,75%, max. 300.000 Huf

A kölcsön folyósításakor a szerződött összeg százalékában

Rendelkezésre tartási jutalék

0,75%, max. 300.000 Huf

A ki nem folyósított kölcsönösszeg alapján kerül meghatározásra

Előtörlesztési díj

1,0%

Az előtörlesztés bejelentett és Bank által elfogadott érték-napján, a ténylegesen előtörlesztett kölcsöntartozás összege után.

A folyósítási díj és a rendelkezésre tartási díj együttes összege nem haladhatja meg a 300.000,-Ft-ot, azaz háromszázezer forintot.

THM (Teljes hiteldíj mutató):

Mértékét a mindenkor hatályos hirdetmény tartalmazza. A THM érték meghatározása az aktuális általános, illetve a 83/2010. (III. 25.) „A teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről" szóló Kormányrendeletben meghatározott feltételek szerint került megállapításra, a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a kölcsön kamatkockázatát. Teljes hiteldíj mutató (THM): az a belső megtérülési ráta, amely mellett a fogyasztó által teljesítendő kötelezettségek jelenértéke (törlesztés és díjak) éves százalékban kifejezve megegyezik a hitelező által folyósított hitelösszeggel.

A THM (teljes hiteldíj mutató) értékének meghatározása:
A THM számításának képlete:

 Ck:

 a k sorszámú hitelrészlet összege, csökkentve a hitel felvételével összefüggő, az első hitelfolyósításig fizetendő költségekkel,

 Dl:

 az 1 sorszámú törlesztőrészlet vagy díjfizetés összege,

 m:

 a hitelfolyósítások száma,

 m’:

 az utolsó törlesztőrészlet vagy díjfizetés sorszáma,

 tk:

 az első hitelfolyósítás időpontja és minden ezt követő hitelfolyósítás időpontja közötti időtartam években és töredékévekben kifejezve, ezért t1 = 0,

 sl:

 az első hitelfolyósítás időpontja és minden egyes törlesztőrészlet vagy díjfizetés időpontja közötti időtartam években és töredékévekben kifejezve,

 X:

 a THM értéke.

Reprezentatív példa

Konstrukció

PB CSOK Plusz
Otthonteremtési Kamattámogatott Kölcsön

Hitelkamat  típusa

változó kamatozás, alkalmazott
referencia kamat: 5 éves AKK

Hitel teljes összege

12.000.000 Ft

Hitel futamideje

240 hó

Törlesztőrészletek száma (db)

240

Hitelkamat mértéke

2,89%

THM* (teljes hiteldíj mutató)

3,61% - 3,85%

Törlesztőrészlet összege a türelmi idő után

70.563 Ft

A fogyasztó által fizetendő teljes összeg*

16.960.805 Ft – 17.262.704 Ft

A hitel teljes díja
A hitel dijában foglalt díj, jutalék, kötlség és adó*

4.960.805 Ft – 5.262.704 Ft

 

A THM értéke 12.000.000 Ft. összegű, 240 hónapos futamidejű kölcsönre vonatkozóan, és az alábbi járulékos szolgáltatás adott termékre vonatkozóan alábbi költségének figyelembevételével kerültek meghatározásra:

 • folyósítási jutalék: 0,75%, azaz  90.000 Ft, (a szerződött összeg százalékában)
 • az értékbecslés díja: 44.450-57.150 Ft /ingatlan;
 • ingatlan-nyilvántartási eljárási díja: 12.600 Ft/ingatlan;
 • igényléskor tulajdoni lap költsége: 4.155 Ft/tulajdoni lap Takarnetes lekérdezés esetén,
 • hitelfolyósításkor 6.250 Ft/tulajdoni lap Földhivatal által kibocsátva;
 • futamidő alatt a kölcsönhöz kapcsolódó fizetési számla kapcsán megfizetett összeg: 0 Ft (Polgári „0 Ft-os” számla 0 Ft/hó, nem kedvezményes számlavezetési díjával számolva);
 • futamidő alatt a hitelhez kapcsolódó hiteltörlesztés díja: 50.880 Ft; (forgalmi jutalék 0 Ft + külön forgalmi jutalék 0,3%, max. 6.000 Ft);
 • adásvételi ügylet finanszírozása esetén a kölcsönösszeg eladó részére történő átutalásának díja: 68.928 Ft (forgalmi jutalék 0,52%+528 Ft + külön forgalmi jutalék 0,3%, max. 6.000;
 • lakásépítési kölcsön esetén készpénzfelvétel díja: 99.167 Ft (forgalmi jutalék 0,68%, +679 Ft max. 27.167 Ft + külön forgalmi jutalék 0,6%)
 • lakásépítési kölcsön esetén 2 alkalommal teljes szemlés felülvizsgálat díja: 45.720 Ft/alkalom (amely az ÁFÁ-t is tartalmazza)
 • ingatlanfedezet vagyonbiztosítási díja: 2.481 Ft/hó - 3.179 Ft/hó

*az értékbecslés, a teljes szemlés felülvizsgálat díjától, az ingatlanfedezet vagyonbiztosítási díjától és a fizetési műveletekkel kapcsolatos egyéb költségektől függően.

Díj visszafizetési akció keretében a kölcsön folyósítást követően az értékbecslési díj, a folyósításhoz benyújtásra kerülő tulajdoni lap díja visszafizetésre kerül. A reprezentatív példában ezeket 0 Ft összegben lettek figyelembe véve.

A hitel bizosítéka az ingatlanra bejegyzett jelzálogjog.

Általános terméktájékoztató

 • CSOK Plusz termékismertető letöltés
 • Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről letöltés

Felügyeleti tájékoztatók

 • Tájékoztató a túlzott eladósodottság kockázatairól letöltés
 • Tájékoztató Magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs Rendszerről letöltés

Igényléshez szükséges nyomtatványok

Szerződésminták 

 • ÁSZF fogyasztók kölcsönügyleteihez letöltés
 • Szerződés minta

Hirdetmény

 • Aktuális aktív üzletág kondíciói lakosság részére letöltés

Magatartási kódex

Tájékoztatók

 • Adásvételi szerződés kötelező alaki és tartalmi követelményeire vonatkozó szabályok letöltés

Forgalmazó fiókok

 • Polgár, Hajdúnánás, Tiszaújváros, Debrecen, Hajdúböszörmény, Budapest, Görbeháza, Komádi, Körösszakál, Csökmő, Tiszacsege, Halásztelek, Szigetszentmiklós, Nyíregyháza, Miskolc, Eger, Sopron

Jelen tájékoztatás nem teljes körű, nem minősül kötelező érvényű ajánlattételnek. A hitelekkel kapcsolatos részletes információkról, az aktuális kamatokról és díjakról, valamint a hitelkérelemhez benyújtandó dokumentumokról kérjük tájékozódjanak bankfiókjainkban, illetve a honlapunkon (www.polgaribank.hu) közzétett üzletszabályzatból és hirdetményekből. A terméktájékoztatóban szereplő díjak, költségek, egyéb szolgáltatások a mindenkor hatályos vonatkozó hirdetmények szerint kerülnek megállapításra. A Bank a kondíciók módosításának jogát fenntartja és a Bank fenntartja magának a jogot, hogy a jogszabályokban és a bank belső szabályzataiban meghatározott hitelbírálatot követően döntsön a szerződés megkötéséről.

 

Aktuális


Hír

Tájékoztató Apple téves tranzakciók

2024. július 1.

Hír

Sajtóközlemény

2024. június 28.

Hír

Informatikai rendszer karbantartás 2024.07.04.

2024. június 26.

Kiemelt termékek


Magansz Babavaro kiem 350x186 2024 02 15

Babaváró Hitel

BŐVEBBEN

Nyisson számlát nálunk, akár 21 522 Ft jóváírással!

BŐVEBBEN
Magansz Piaci kamat lakcelu kiem 350x186 2024 02 15

Lakáscélú kölcsön piaci kamatozással

BŐVEBBEN
ATM&Fiók kereső
map ATM&Fiók kereső
Árfolyamok
map Árfolyamok
Vállalati hirdetmény
map Vállalati hirdetmény
Lakossági Hirdetmény
map Lakossági Hirdetmény
Csalásmegelőzés
map Csalásmegelőzés
kartyaletiltas
Kártyaletiltás

Elveszítette vagy ellopták bankkártyáját?

Bankkártyáját letilthatja a Polgári Bank Zrt. munkatársainak segítségével:

0-24 óráig a (06 1) 373-33-99 telefonszámon

személyesen munkaidőben a legközelebbi fiókunkban.

Kapcsolat
map Kapcsolat