Hírek, aktualitások

OBA tájékoztató betéteseknek

FOGYASZTÓVÉDELEM

Fogyasztóvédelmmel kapcsolatos információk, linkek

2018. január 02. BANKSZÜNNAP

A Polgári Bank Zrt. ezúton tájékoztatja Ügyfeleit, hogy 2018. január 02. (kedd) napján könyvelési és pénztári BANKSZÜNNAPOT tart.

2017. december 28. BANKSZÜNNAP

A Polgári Bank Zrt. ezúton tájékoztatja Ügyfeleit, hogy 2017. december 28. napján könyvelési és pénztári BANKSZÜNNAPOT tart.

Béke Lászlóné „PRO URBE Polgár” kitüntetést kapott

Polgár város általános fejlődése, hagyományainak megőrzése, várospolitikai, gazdasági, szakmai területen kifejtett tevékenysége elismeréseként a Polgár Város Képviselő-testülete Béke Lászlónét „PRO URBE Polgár” Emlékérem kitüntetésben részesítette.

image

Csatári Antal "Hajdúböszörmény Gazdaságáért" emlékérmet kapott

A Képviselő-testület „Hajdúböszörmény Gazdaságáért” Emlékérmet adományozott a Hajdúböszörményi Fiókvezető kollégánk, Csatári Antal részére, a város gazdasága érdekében kiváló szakértelemmel és szakmai felkészültséggel végzett eredményes tevékenységéért.

image

Megújulnak az 1000 forintos címletű bankjegyek

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) folytatja a forint bankjegyek 2014-ben megkezdett cseréjét, melynek jegyében korszerűbb, a biztonsági elemei és képi megjelenése tekintetében is megújított 1000 forintos címletű bankjegyet bocsát ki.

Újabb adathalász támadássorozat banki ügyfelek ellen

Budapest, 2017. augusztus 8. – Június óta három nagybank ügyfeleitől próbálták megszerezni bizalmas banki adataikat bűnözők, így feltételezhetően célzott adathalász-támadássorozat zajlik a hazai hitelintézetek fogyasztói ellen. A bankok sohasem kérik el ügyfeleik bizalmas adatait e-mailben, SMS-ben vagy levélben. A fogyasztóknak célszerű azonnal felvenni a kapcsolatot hitelintézetükkel ilyen kísérletek esetén.

Tájékoztató

Tartós Befektetési Számla megszűnéséről és az újrakötés (meghosszabbítás) lehetőségéről.

Internet Bank Biztonsági szint emelés

Tisztelt Ügyfelünk!

A Polgári Bank Zrt az Internet Bank alkalmazás biztonságos használatának és az ügyfelek adatainak védelme  érdekében 2016. szeptember 15-én 22:00 órától az Electra Internet Bank alkalmazás biztonsági szintjét megemeli.

Árfolyamok

Kedvezményes Devizaárfolyam Számlához kapcsolódó devizaügyletekhez

DevizaVételKözépEladás
CHF260.79262.89264.99
EUR306.78309.25311.72
USD251.04253.06255.08
GBP348.03350.84353.65
DKK41.2241.5541.88
CZK12.0812.1812.28
NOK31.9332.1932.45
PLN73.5474.1374.72
SEK31.2031.4531.70

Frissítve: 2018.01.22 verzió: 1

Valutaárfolyamok Devizaügyletekhez

DevizaVételKözépEladás
CHF255.00262.89270.78
EUR301.52309.25316.98
USD246.73253.06259.39
GBP340.31350.84361.37

Frissítve: 2018.01.22 verzió: 1

Devizaárfolyamok Hitelügyletekhez

DevizaVételKözépEladás
CHF259.49262.89266.31
EUR305.25309.25313.28

Frissítve: 2018.01.22 verzió: 1

Adó-visszatérítési támogatás

image

A hirdetésben szereplő családi otthonteremtési kedvezmény Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás. image

A kedvezmény célja:

Az adó-visszatérítési támogatás nyújtását a lakásépítési támogatásról 16/2016.(II.10.) kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szabályozza.

A kedvezménnyel érintett lakáscél meghatározása:

Építési hitelcél esetén legfeljebb 150 m2 hasznos alapterületű lakás vagy a legfeljebb 300 m2 hasznos alapterületű egylakásos lakóépület természetes személy építője vagy építtetője

 • az építési bekerülési költség megfizetéséhez, és
 • az építkezés helyéül szolgáló építési telek vételárához az építési telek természetes személy tulajdonosa adó-visszatérítési támogatást igényelhet.

Nem igényelhető az adó-visszatérítési támogatás az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 10. § d) pontja szerinti termékértékesítésre (építési-szerelési munkával létrehozott, az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzendő ingatlan, még abban az esetben is, ha a teljesítéshez szükséges anyagokat és egyéb termékeket a jogosult bocsátotta rendelkezésre)

A támogatás igénylésének határideje:

Az adó-visszatérítési támogatás legfeljebb egy alkalommal, 2015. január 1- jén vagy azt követően kiállított számla alapján legkésőbb 2019. december 31-ig igényelhető.

A támogatás mértéke:

Az adó-visszatérítési támogatás összege megegyezik az építkezés helyéül szolgáló építési telek, valamint a lakás vagy lakóépület építéséhez megvásárolt anyagok és igénybe vett szolgáltatások számlájában feltüntetett és a kiállított számla szerint megfizetett általános forgalmi adó összegével, de legfeljebb 5 000 000 forint.

A támogatás igénylésének személyi feltételei:

 • A magyar állampolgárokon kívül a támogatást 5.§-ban megjelölt természetes személyek is igényelhetik
 • Az igénylő büntetőjogi felelősségét a bíróság 15-ös pontban foglaltakban nem állapította meg, vagy amennyiben megállapította, az ehhez fűződő jogkövetkezmények alól már mentesült

A támogatás általános igénylési feltételei:

 • Az igénylőnek köztartozásmentes adózónak kell lennie, amelyet 30 napnál nem régebbi okirattal kell igazolni.
 • Az igénylőnek, kivéve, ha a fővárosi és megyei kormányhivatal ápolási díjat megállapító jogerős határozata alapján ápolási díjban részesül, 30 napnál nem régebbi okirattal igazolni kell, hogy saját maga – házastársak, élettársak esetén legalább az egyik fél - bejelentett minimum 180 napja fennálló (legfeljebb 30 napos megszakítással) folyamatos TB jogviszonnyal rendelkezik – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyt -, vagy felsőoktatási intézményben nappali oktatás keretében tanulmányokat folytat.
 • Az igénylő vállalja, hogy a kedvezménnyel érintett lakás vagy lakóépület vonatkozásában elidegenítési és terhelési tilalom lejártáig (10 év)
  • haszonélvezeti jog vagy használati jog nem terheli,
  • ezen időtartam idejére a lakás/lakóépület mindazon személyek lakóhelye, akikre vonatkozóan a támogatás nyújtása történt.
 • A lakóhely létesítését a támogatási hitelcél megvalósulását követő 90 napon belül lakcímkártya bemutatásával kell igazolni.
 • Az igénylő vállalja, hogy a kedvezménnyel érintett lakásban - az utolsó részfolyósítástól számított 10 évig - életvitelszerűen kíván tartózkodni.
 • Az igénylő hozzájárul ahhoz, hogy saját és gyermekei adatait (név, születési név, anyja neve, születési hely és idő, állampolgárság vagy hontalan jogállás, lakcím, értesítési cím, személyazonosító és adóazonosító jel), valamint az adó-visszatérítésre vonatkozó információkat a kedvezmény szabályszerű igénybevételének ellenőrzése céljából a hitelintézet felhasználja és továbbítsa a támogatott ingatlan fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal, Pest megye vagy a főváros területén fekvő támogatott ingatlan esetén Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: Kormányhivatal), a Kincstár, valamint, az állami adóhatóság részére.
 • Az igénylő hozzájárul ahhoz, hogy az állami adóhatóság és a hitelintézet a bizonylatok valódiságát, a bennük foglalt gazdasági esemény megtörténtét és ezekkel összefüggésben a támogatás igénybevételének jogszerűségét felhasználásának szabályszerűségét a helyszínen - a lakásban is – ellenőrizze, és annak eredményéről a hitelintézetet tájékoztassa, illetve, ha olyan jogszabálysértést is észlel, amellyel kapcsolatos eljárás a Kormányhivatal hatáskörébe tartozik, a Kormányhivatalt hivatalból értesítse.
 • Az igénylő tudomásul veszi, hogy a hitelintézet kizárólag olyan számlát fogad el, amelynek kibocsátója - a számlabenyújtás időpontjában - az államiadóhatóság nyilvántartásában működő adóalanyként szerepel, vagy azt az állami adóhatóság igazolja.
 • Az azonos kibocsátó által kiállított számlák esetében, ha a számlák alapján az igénylő által visszaigényelhető általános forgalmi adó mértéke a 2 000 000 Ft-ot meghaladja, a hitelintézet csak abban az esetben fogadhatja el a számlákat, ha a támogatott személy bemutatja a kivitelezővel kötött szerződést is.
 •  Az igénylő a támogatási szerződésben kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a támogatás folyósítását vagy építés esetén az utolsó részfolyósítást követően legalább a 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom megszűnéséig a lakás lakóhelyéül szolgál, és a folyósítást vagy utolsó részfolyósítást követő 90 napon belül bemutatja a hitelintézet számára a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, hontalan támogatott személy esetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, mely igazolja, hogy a támogatással épített, vásárolt ingatlan mindazon személyek lakóhelye, hontalan esetében szálláshelye, akiknek együttköltözésére tekintettel a támogatás folyósítása történt.
 • A hitelintézet által elfogadott lakás/lakóépület – az ingatlan-értékbecslési szakvélemény alapján - a lakhatási igények kielégítésére alkalmas.
 • Az igénylő az adó-visszatérítési támogatás iránti kérelem benyújtásakor teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik arról, hogy nem kötött vagy az építési munkák befejezéséig nem köt olyan kivitelezési szerződést, amely alapján a vállalkozó az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésre alkalmas lakás vagy lakóépület felépítésére és igénylő részére történő átadására köteles.
 • Az igénylő (büntetőjogi felelőssége tudatában) magánokiratban nyilatkozik, hogy a támogatás iránti kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül az e rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybe vett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön vonatkozásában a kormányhivatal, a Kincstár vagy bíróság jogerősen visszafizetésre nem kötelezte.
 • Ha a lakás vásárlásához vagy építéséhez kölcsönt is igényel, akkor támogatás csak akkor igényelhető, ha a bank hitelképesnek minősíti az igénylőt a kölcsön felvételéhez.

A támogatás további igénylési feltételei:

 • A támogatás iránti kérelem a használatba vételi engedély kiadását, vagy a használatbavétel tudomásulvételét megelőzően kerül benyújtásra.
 • 2008. július 01-jén, vagy azt követően kiadott építési engedély.
 • A hitelintézet az építési munkálatokat tartalmazó költségvetést elfogadja.
 • Az igénylő vállalja, hogy a támogatás utolsó részfolyósításáig a hitelintézet részére bemutatja a kedvezménnyel érintett lakás/lakóépület használatbavételi engedélyét, vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítványt.
 • Az igénylő vállalja, hogy a készültségi fok arányos folyósítást megelőzően bemutatja az adott készültségi foknak megfelelő, a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költség legalább 70 %- áról a támogatott személy saját nevére kiállított számláit. Az építési engedély kiadását legfeljebb 6 hónappal megelőzően kiállított számlák fogadhatók el.
 • Ha az építési telek megvásárlásához kapcsolódóan történik adó- visszatérítési támogatás igénylés,
          úgy
  • az építési telek vásárlására vonatkozó adásvételi szerződés – annak megkötését követő - 120 napos határidőn belül benyújtásra kerül,
  • az igénylő vállalja, hogy legkésőbb a támogatás folyósításáig az építési telek adásvételi szerződésében szereplő vételárról a saját nevére szóló számlát a hitelintézet részére bemutatja.

A támogatás folyósítása:

 • Az építési bekerülési költségre jutó rész készültségi fokkal arányosan, utólagosan.
 • Az építési telekre jutó része egy összegben a támogatott személy fizetési számlájára.

A támogatás folyósításának általános feltételei:

 • A támogatás nyújtásáról szóló szerződés megkötése.
 • Az ingatlan-nyilvántartásban a Magyar Állam javára szóló jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom legalább széljegyként történő feltüntetése és annak igazolása.
 • Építési telekre jutó rész esetén legkésőbb a támogatás folyósításáig az adásvételi szerződésben szereplő vételárról a támogatott személy nevére szóló, az általános forgalmi adóról szóló törvény hatálya alá tartozó termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról kiállított számla bemutatása.
 • A folyósítás akkor kezdhető meg, ha a támogatott személy a támogatáson és a hitelintézeti kölcsönön kívül saját erejét a lakás/lakóépület építésére már felhasználta.
 • A hitelintézet a készültségi fokkal arányos folyósítást megelőzően a helyszínen ellenőrizte az adott készültségi fok teljesítését.
 • Az építési bekerülési költségre jutó rész esetén a készültségi fok arányos folyósítást megelőzően
  • az adott készültségi foknak megfelelő,a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költség legalább 70%-áról, a támogatott személy saját nevére kiállított számlák bemutatása, amely csökkenthető: − Bontott anyagok felhasználása esetén az építőipari kivitelezési tevékenység felelős műszaki vezetője írásos nyilatkozata alapján a számlával igazolt bekerülési költség 20%-ig.
 • Ha az igénylő lakáscélját a saját erőn és a támogatáson felül hitelintézeti kölcsön igénybevételével valósítja meg és a támogatást és a hitelintézeti kölcsönt két különböző hitelintézettől igényli, úgy az igénylő a támogatást nyújtó hitelintézetnek bemutatja a kölcsönt nyújtó hitelintézet által kiadott hitelígérvényt, a támogatás folyósítása a kölcsön folyósítását követően történik.
 • A magyar állam javára szóló jelzálogbejegyzés időtartamára lakásbiztosítással kell rendelkeznie a támogatott személynek.

Magyar Állam javára bejegyzésre kerülő jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom:

A támogatás igénybevételével épített lakásra/lakóépületre az építkezés idejére és a használatbavételi engedély megadását, vagy a használatbavétel tudomásulvételét követő 10 évig terjedő időszakra a Magyar Állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre.

Egyszeri és a folyósítást követően, illetve rendszeresen felmerülő díjak/költségek:

A díjak/költségek a tájékoztató készítésének időpontjában érvényes feltételek szerint, kerültek feltüntetésre. A díj/költség mértéke a támogatás összegétől függően eltérő lehet. A díjak/költségek mértékét a bank jogosult megváltoztatni. További részletes információkat a mindenkor hatályos „Hirdetmény Aktív üzletág kondíciói lakosság részére” című hirdetmény tartalmazza.

A támogatás iránti kérelem benyújtásakor felmerülő díjak/költségek, amelyek megfizetése nem függ a bírálat eredményétől:
Bírálati díj: A támogatás iránti kérelem beadásakor kell megfizetni, amennyiben a kérelem beadásakor a támogatást lebonyolító hitelintézetnél lakáscélú kölcsön igénylése nem történik. Mértékét a mindenkor „Hirdetmény Aktív üzletág kondíciói lakosság részére”című hirdetmény tartalmazza, Mértéke a tájékoztató készítésének időpontjában a támogatás összegének 1,5 %-a, de legfeljebb 30.000 Ft. Tipikus fogyasztó esetén mértéke a tájékoztató készítésének időpontjában 15.000 Ft. Adó-visszatérítési támogatás és Családok Otthonteremtési Kedvezménye együttes igénylése esetén a magasabb összegű támogatásra vonatkozóan számított - az értékbecslés és a helyszíni szemle díját nem tartalmazó - bírálati díj kerül felszámításra.

Helyszíni szemle díja: mértékét a mindenkor hatályos „Hirdetmény Aktív üzletág kondíciói lakosság részére”című hirdetmény tartalmazza.

Egyéb a folyósítást követően, illetve rendszeresen felmerülő díjak/költségek:

Helyszíni szemle díja: a készültségi fok meghatározásához részfolyósítás esetén, melynek mértékét a mindenkor hatályos „Hirdetmény Aktív üzletág kondíciói lakosság részére”című hirdetmény tartalmazza.

A támogatás iránti kérelem benyújtása:
A támogatás iránti kérelmet építési telek vásárlása esetén a végleges adásvételi szerződés megkötését követő 120 napos határidőn belül, építés esetén a használatbavételi engedély vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány kiadása előtt lehet igényelni.

A befogadási feltételekről, a kérelemhez szükséges dokumentumokról és az elbírálás esetleges meghosszabbodására vonatkozó feltételekről a mindenkori hatályos a Polgári Bank Zrt. fiókjaiban érdeklődhet.

Tájékoztatjuk, hogy ha a hitelintézet a támogatás igénybevételére vonatkozó kérelmét elutasítja, az írásbeli elutasítás igénylő általi kézhezvételétől számított 15 napon belül jogosult a támogatásra jogosító feltételeknek való megfelelés megállapítását kérni a Kormányhivataltól.

További tájékoztatás: A tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek és nem teljes körű, az egyes feltételek a bírálat eredményétől függően változhatnak. Kérjük, a részletekről tájékozódjon a Polgári Bank Zrt. fiókjaiban vagy honlapunkon (www.polgaribank.hu) közzétett Üzletszabályzatokból és Hirdetményből.

Termékismertetők

 • Polgári Bank Adó-visszatérítési támogatás termékismertető letöltés
 • LAKÁSÉPÍTÉSHEZ igényelhető állami támogatásokról 2016.09.16.
  /legfeljebb két gyermek után támogatást igénylők részére/ letöltés
 • LAKÁSÉPÍTÉSHEZ igényelhető állami támogatásokról 2016.09.16.
  /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/ letöltés

 Igényléshez szükséges nyomtatványok

 • 1 mell CSOK Adóvisszatéritési támogatás igénylés letöltés
 • 2.b mell. Adó-visszatérítési Támogatás igényléséhez szükségesdokumentumok letöltés

Hirdetmény

 • Aktuális aktív üzletág kondíciói lakosság részére letöltés

Magatartási kódex